Cổng Kết Nối - Glong Electronic

Xin Chào!

Đây là trang đang thử nghiệm và hoàn thiện nội dung, mong các bạn thông cảm

Mọi thắc mắc và góp ý xin gửi về mail: Nglongbs@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn!


 
CLB ĐIỆN TỬ
Công khai group · 94 thành viên
Tham gia nhóm
 

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG NGÔN NGỮ C

1. Kiểu số nguyên

- Bảng dưới đây đưa cho bạn những hiểu biết chi tiết về kiểu số nguyên với cỡ lưu trữ cũng như giới hạn của nó:

Cinque Terre

2. Kiểu số thực

- Một biến trong C là một tên gọi đại diện cho một vùng nhớ lưu trữ, để chương trình có thể thao tác các phép tính trên nó. Mỗi biến trong C có một kiểu xác định để xác định dung lượng lưu trữ cho bộ nhớ của biến đó, phạm vi của giá trị có thể tính toán, việc thiết lập các biểu thức có thể được áp dụng với biến.

- Tên của biến có thể bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới "_", nhưng nó phải bắt đầu bằng ký tự chữ cái hoặc dấu gạch dưới. C là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa - chữ thường. Có những loại kiểu của biến cơ bản như sau:

Cinque Terre

3. Cách khai báo một biến

- Bảng dưới đây đưa cho bạn những hiểu biết cụ thể về các kiểu số thực, với cỡ lưu trữ và dải giá trị cũng như độ chính xác:

Cinque Terre

4. Cách định nghĩa biến

- Định nghĩa biến nghĩa là báo với trình biên dịch nơi và cách tạo lưu trữ cho biến đó. Một định nghĩa biến xác định một kiểu dữ liệu và chứa danh sách của một hay nhiều biến của kiểu đó như sau:


	kieu_du_lieu danh_sach_bien;​	// khai báo biến không gán giá trị
	kieu_du_lieu ten_bien = gia_tri;// khai báo biến kết hợp gán giá trị
	

- Ở đây, kieu_du_lieu là của kiểu dữ liệu của ngôn ngữ C như char, w_char, int, float, double, bool hay bất kỳ kiểu đối tượng được người dùng định nghĩa… danh_sach_bien có thể bao gồm một hoặc nhiều tên định danh ngăn cách nhau bởi dấu phảy. Vài ví dụ khai báo hợp lệ của biến như sau:


	int i;		// khai báo biến i kiểu int
	int i,j;	// khai báo biến i và biến j kiểu int
	int i=1;	// khai báo biến i kiểu int và gán giá trị ban đầu cho i=1
	int i=0,j=1;// khai báo biến i và j là kiểu int và gán giá trị ban đầu cho i=0 và j=1
	

5. Biến toàn cục và biến cục bộ

- Biến toàn cục là biến có giá trị tồn tại trong cả chương trình.

- Biến cục bộ là biến có giá trị chỉ tồn tại trong 1 hàm, một thủ tục, khi thoát ra hàm/thủ tục đó thì biến này sẽ bị xoá.

- Khảo sát ví dụ sau:


	void delay(unsigned int t)
	{
		unsigned int i;		// i ở vị trí này là biến cục bộ, sẽ mất giá trị khi chương trình thoát khỏi hàm delay
		for(i=0;i<t;i++);
	}
	void main()
	{
		unsigned int j;		// i ở vị trí này là biến toàn cục, không bị mất giá trị khi chương trình gọi hàm delay
		set_tris_a(0x00);
		for(j=0;j<100;j++) 
		{
		output_high(pin_a0);
		delay(100);				
		output_low(pin_a0);		
		delay(100);				
		}
		
	}
	

Hi vọng sau bài học này các bạn có được chút thu hoạch cho mình.

Cám ơn và hẹn gặp lại!